Menu Sluiten

SGR26 – SG KM

Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap is het officieel onderwijs dat door de openbare instelling het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap georganiseerd wordt in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap. Het wordt op drie niveaus bestuurd: de school (lokaal niveau), de scholengroep (mesoniveau) en de Raad van het GO! (centraal niveau in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap). Basisschool De Windroos situeert zich in deze structuur als onderdeel van de scholengemeenschap basisonderwijs Kortrijk-Menen en scholengroep 26 Mandel & Leie. Dit alles onder de bevoegdheid van de Raad van het GO!.

Raad van het GO!

In tegenstelling tot de andere netten treedt de Raad van het GO! niet als koepel op maar als de centrale inrichtende macht. Hij heeft onder meer de fundamentele opdracht de vrije schoolkeuze in Vlaanderen en Brussel te waarborgen. De Raad beschikt over eigen administratieve en pedagogische diensten, die gevestigd zijn in het Huis van het GO!, Willebroekkaai 36, 1000 Brussel.

Scholengroepen

De eigenlijke bestuursbevoegdheid hoort toe aan de 28 scholengroepen. Elke scholengroep heeft bestuursbevoegdheid over alle GO! instellingen in een welbepaald gebied en omvat minstens een aantal basis- en secundaire scholen, een centrum voor volwassenenonderwijs en in de meeste gevallen ook een centrum voor leerlingenbegeleiding. Aan het hoofd staan een algemeen directeur, een raad van bestuur en een college van directeurs.

Scholengemeenschappen

Sinds 1 september 2005 zijn er daarnaast ook 72 scholengemeenschappen actief. Deze vrijwillige samenwerkingsverbanden hebben vooral adviesbevoegdheid ten aanzien van de scholengroep. Twee van de 37 scholengemeenschappen voor het basisonderwijs zijn netoverstijgend samengesteld. Van de 35 scholengemeenschappen voor het secundair onderwijs werken er negen netoverstijgend, één met het gemeentelijk onderwijs, zeven met enkel het provinciaal onderwijs en één met zowel het vrij niet-confessioneel als het provinciaal onderwijs. 

Scholen van het GO!

Dankzij deze bovenstaande, bundelende krachten, die zaken zoals personeelswerving, busvervoer, studie & analyse, sturing van expertise, verdeling van dotaties, onderhoud van de domeinen & gebouwen, en nog zoveel meer voor hun rekening nemen, zijn de scholen van het GO! voor een groot deel verlost van deze bekommernissen. Zo zijn zij vrij om zich te focussen op de belangrijkste kerntaak: het verschaffen van onderwijs aan kinderen, jongeren & volwassenen. Het GO! organiseert onderwijs op alle niveaus, met uitzondering van het hoger onderwijs. Veel GO! scholen hebben verschillende vestigingsplaatsen die verspreid zijn over de diverse ‘wijken’ van een gemeente. Aan het hoofd van de school en haar vestigingsplaatsen samen staat één directeur, bijgestaan door een schoolraad, een ouderraad, een leerlingenraad en een pedagogische raad.